REGLEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP GCN/GOLFTOTAAL

Artikel 1. Lidmaatschapsjaar

 • Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 maart tot en met 28 februari.
 • Een nieuw lidmaatschap loopt tot het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij het afsluiten.
 • Zolang het lidmaatschap niet wordt opgezegd, wordt het ieder jaar automatisch verlengd.

Artikel 2. Betaling contributie

 • De contributie wordt per lidmaatschapsjaar vooruitbetaald.
 • Bij een nieuw lidmaatschap wordt binnen twee weken na inschrijving de contributie voor het lopende lidmaatschapsjaar geïncasseerd.
 • De contributie voor een doorlopend lidmaatschap wordt geïncasseerd in de eerste week van januari voorafgaand aan het nieuwe lidmaatschapsjaar.
 • Indien op het moment van incasso onvoldoende saldo op de rekening staat of wanneer een incasso onterecht wordt gestorneerd, wordt contact met het lid opgenomen. Wanneer betaling niet mogelijk is, wordt het lidmaatschap stopgezet en blijft de vordering bestaan.
 • Indien geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven, dient het lid de contributie binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op de rekening van GolfClub Nederland.

Artikel 3. Hoogte contributie

 • De hoogte van de contributie is afhankelijk van het afgesloten lidmaatschap.
 • De contributie en/of de algemene voorwaarden van het lidmaatschap kunnen per 1 januari worden gewijzigd.
 • Het lid is er zelf voor verantwoordelijk dat GolfClub Nederland beschikt over een geldig e-mailadres.

Artikel 4. Opzegging lidmaatschap

 • Het lidmaatschap dient bij voorkeur opgezegd te worden via een e-mail bericht aan info@mijngcn.nl, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.
 • Een opzegging kan ook per post worden verzonden naar: GolfClub Nederland, Postbus 289, 2650 AG Berkel en Rodenrijs.
 • De opzegging moet uiterlijk op 1 december door GolfClub Nederland zijn ontvangen.
 • Indien de opzegging later wordt ontvangen, is het lid verplicht de volledige contributie voor het volgende lidmaatschapsjaar jaar te voldoen.
 • GolfClub Nederland stuurt per e-mail een bevestiging van de opzegging.
 • Het lidmaatschap blijft na opzegging bestaan tot het einde van het lopende lidmaatschapsjaar, tenzij het lid verzoekt om het lidmaatschap per direct te beëindigen.
 • Bij directe beëindiging heeft het lid geen recht op restitutie van de betaalde contributie voor het lopende lidmaatschapsjaar.